foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


nowa strona BDK:
www.lesko.pl/bdk
ARCHIWUM

_______________________________________

NOWA STRONA INTERNETOWA BDK (kliknij)

_______________________________________

HISTORIA

Statut Towarzystwa Miłośników Leska i Okolic zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Krośnie 30 października 1989r. Na Przewodniczącego TMLiO wybrano Mieczysława Buziewicza, Wojciecha Strzyżewskiego na zastępcę Przewodniczącego, Romanę Budziak na Sekretarza, Jadwigę Jasińską na Skarbnika.
Od samego początku działania Towarzystwo postawiło sobie za główny cel powołanie, wydawanie i kolportaż lokalnej gazety -miesięcznika społeczno - kulturalnego "Wiadomości Leskie". Pismo powstało dzięki zaangażowaniu członka zarządu TMLiO - Krzysztofa Rejmańskiego przy współpracy Romany Budziak, Jana Lewickiego, Mirona Berezika, Stanisława Salamona i wielu innych, piszących na łamach gazety. Dzięki pracy tych osób ocalono od zapomnienia i opublikowano na łamach WL wiele spraw z niedalekiej przeszłości Leska i okolic. Zaletą „Wiadomości Leskich” była pełna niezależność od jakichkolwiek opcji politycznych czy lokalnych ugrupowań. Działalność ta odbywała się "non profit", przy społecznej pracy wszystkich zaangażowanych w wydawnictwie i kolportażu. Ogółem ukazało się, mimo wielu trudności z wydawaniem gazety, blisko 100 jej numerów.
Gazeta stała się platformą prezentowania opinii w sprawach lokalnych, okolic Leska i Bieszczadów jako regionu podlegającego głębokim przemianom w tworzącej się gospodarce rynkowej, prywatyzacji. Opisywała ciekawy zjazd rodu Krasickich - dawnych właścicieli Leska. Członkowie rodu byli czytelnikami gazety, a także wstąpili w szeregi stowarzyszenia. Na łamach naszej gazety toczyła się dyskusja na temat lokacji powiatu bieszczadzkiego na dyskutowanej mapie nowego podziału administracyjnego kraju. Przy korekcie mapy powiatów w kraju uwzględniono żądania społeczności opowiadającej się za powiatem w Lesku. Przyczyniła się do tego publicystyka prasowa w „Wiadomościach Leskich”.
Towarzystwo MLiO utworzyło fundusz wydawniczy na rzecz wydania III tomu historii Leska, napisanej przez Józefa Budziaka. Zgromadzone fundusze pozwoliły zrealizować wydanie książki, która zaspokoiła lokalne potrzeby w zakresie historii miasta.
W latach dziewięćdziesiątych, w pięciu kolejnych latach, nasze Towarzystwo pomagało w organizacji kolonii letniej dla dzieci polskich z Ziemi Drohobyckiej z Ukrainy, za co otrzymaliśmy podziękowania na łamach "Gazety Lwowskiej" i od Towarzystwa Miłośników Ziemi Drohobyckiej.

Mieczysław Buziewicz
 
Towarzystwo Miłośników Leska i Okolic  podczas walnego zebrania w kwietniu 2010 r. wybrało nowy zarząd.
Obecnie w skład Zarządu Towarzystwa wchodzą:
- Alicja Lewandowska - prezes
- Bozena Czuryk- wiceprezes
- Ewa Nosek - skarbnik
- Kazimierz Adamiak - sekretarz
- Wojciech Strzyżewski - członek Zarządu
 
CELE TOWARZYSTWA:

 1. Gromadzenie zagrożonych zniszczeniem lub utratą zabytków kultury materialnej.
 2. Szerzenie wiedzy o przeszłości historycznej Miasta Leska i okolic.
 3. Ochrona pamiątek i zabytków przeszłości w granicach dozwolonych ustawami i rozporządzeniami władz państwowych.
 4. Działalność na rzecz estetycznego wyglądu miasta, jego ładu i wszechstronnego rozwoju.
 5. Współdziałanie z instytucjami kulturalnymi w kształtowaniu patriotycznych i obywatelskich postaw ogółu mieszkańców Leska i okolic.
 6. Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego Leska i okolic.
TOWARZYSTWO REALIZUJE SWOJE CELE PRZEZ:

 1. Współdziałanie z wszystkimi osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność zbieżna jest z działalnością Towarzystwa.
 2. Urządzanie odczytów, wykładów, wystaw na temat zagadnień prehistorycznych, archeologicznych, historycznych, urbanistycznych, współczesnych dotyczących Miasta Leska i okolic, wystaw dzieł sztuki i plastyki, książki i fotografii oraz prezentacji ciekawych zbiorów Towarzystwa i jego Członków oraz twórców ludowych.
 3. Organizacja spotkań z ludźmi kultury i sztuki, zasłużonych dla kraju i miasta, działaczami politycznymi i gospodarczymi, kombatantami oraz spotkań towarzyskich z programem małych form artystycznych, w tym koncertów muzycznych.
 4. Wydawanie publikacji periodycznych, poświęconych historii oraz współczesności Leska i okolic.
 5. Organizacja i przyjmowanie wycieczek.
 6. Sygnalizowanie właściwym instytucjom  o problemach objętych działalnością statutową Towarzystwa.
 7. Prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące miasta i okolic Leska.
 8. Utrzymywanie kontaktów oraz wymiany doświadczeń z pokrewnymi Stowarzyszeniami.
 9. Działania na rzecz szeroko pojętej promocji miasta Leska i okolic.

Synagoga

Echo Bieszczadów

(kliknij - powiększ)

WYKAZ PUNKTÓW DYSTRYBUCJI MIESIĘCZNIKA   "Echo Bieszczadów"

 

Najnowsze wydanie:

STYCZEŃ 2021

(kliknij - przeczytaj)

Poprzednie wydanie:
------------------------------- 
GRUDZIEŃ 2020
------------------------------- 

ARCHIWUM

 

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

(kliknij - powiększ)

 

ECHO BIESZCZADÓW - fb

(kliknij - przejdź)

Bieszczadzkie Żabki

 

Leska karta dużej rodziny


Copyright © 2021 Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku Rights Reserved.